Nieuws

Zicht op sneller herstel AEB door niet werkbare oplossing met HVC

Het herstel van afvalenergiebedrijf AEB zet sneller door dan verwacht.


 AEB afvalenergiebedrijf

Amsterdam
Alle seinen staan op groen om binnenkort weer twee verbrandingslijnen AEB in te schakelen. Er wordt hard gewerkt om later dit jaar ook de overige twee lijnen weer operationeel te krijgen. Daarmee worden de financiële waarde en de gezondheid van het bedrijf vergroot. Dat heeft het college van B en W vrijdag 4 oktober laten weten in een voortgangsbrief aan de gemeenteraad.

De hele zomer is samen met AEB hard gewerkt om de voortgang van de publieke diensten, afvalverwerking en warmtelevering, voor de Amsterdammer te garanderen. Dat het bedrijf er beter voor staat is mede een verdienste van de onverminderde inzet van de medewerkers van AEB. Daarvoor bedankt het college de medewerkers en de directie van het bedrijf.

Extra steun

Gezien de huidige situatie van de onderneming acht het college het verstandig en verantwoord om in te gaan op het verzoek van AEB om – onder strikte voorwaarden en toezicht – extra financiële steun te verstrekken van € 45 miljoen. Dat zou komen bovenop het eerder door de raad beschikbaar gestelde bedrag van € 35 miljoen.

Lees ook: HVC heeft aandeelhouders geïnformeerd over gang van zaken rondom AEB

Constructieve gesprekken

Met deze financiële injectie stelt het college AEB in staat om verder te werken aan duurzaam herstel. Ook biedt die steun het college de mogelijkheid en tijd om een goede afweging te maken over wat het beste is voor het bedrijf en de stad op de langere termijn. Positief daarbij is dat de gemeente momenteel constructieve gesprekken voert met de banken over een mogelijke verkoop van bezittingen door AEB. Daarmee komt er meer zekerheid dat de aanvullende steun op korte termijn weer terugkomt naar de gemeente.

Verkenning HVC

In de afgelopen weken is gewerkt aan een nadere verkenning van de voorkeursroute om AEB onder te brengen bij de publieke afvalenergiecentrale HVC. In die gesprekken is het niet gelukt om samen tot een werkbare oplossing te komen. HVC zet het grootste deel van zijn verbrandingscapaciteit in voor huishoudelijk restafval dat wordt aangeleverd door de aandeelhouders en bedrijfsafval. De afvalstromen van AEB hebben een andere samenstelling; huishoudelijk afval en bedrijfsafval uit Amsterdam en regiogemeenten vormen slechts een deel van de contractenportefeuille. De verhouding tussen afvalstromen bij AEB past wat het publieke HVC betreft niet bij haar risicoprofiel. Het college heeft waardering voor de constructieve wijze waarop HVC heeft meegedacht over de toekomst van AEB.

Verschillende partijen interesse

Door deze ontwikkelingen is er meer duidelijkheid gekomen over de opties die het college nu heeft. Conform de motie van raadslid Van Dantzig is inmiddels gestart met de voorbereiding van een competitief verkooptraject, waarin private en publieke partijen in concurrentie een bod kunnen doen op het bedrijf of delen daarvan. Uit vooronderzoek door een extern adviesbureau is gebleken dat er voldoende interesse is in de markt. Daarmee is dit een serieuze oplossingsrichting voor het college.

Al voordat HVC afviel als kandidaat is tevens begonnen met een nadere verkenning van de juridische aspecten van drie varianten, te weten het onderbrengen van AEB bij HVC, een onderhandse verkoop aan een private partij en het openbare competitieve verkooptraject (M&A-traject).

Het college kiest er nu voor een traject te starten dat leidt tot een competitief verkoopproces voor (delen van) AEB, maar kan het behoud van AEB niet uitsluiten. De komende periode brengt het college in kaart wat de financiële consequenties zijn van de verschillende opties. Daarbij houdt het ook rekening met de inhoudelijke match met de gemeente Amsterdam en de borging van de publieke functies van AEB (het verbranden van afval, verwerken van slib en leveren van warmte).

Vorig bericht Amsterdamse ondernemers worden geplaagd door belasting voor reclame op straat
Volgend artikel In Alton Heerhugowaard is grootste zonthermische project van Nederland geopend

Nu op WijNoordHolland